Seuran säännöt

SOC Asikkala ry                lisäys muistamissäännöstöön 19.10.2015

TOIMINTASÄÄNNÖT
1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on SOC Asikkala ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Asikkalan kunta Etelä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu maaliskuun 6 päivänä 2001 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Asikkalan kunnan alue.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran
jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1 Tarjoamalla jäsenilleen
– kilpailutoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– nuorisotoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– kuntoliikuntaa
– muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja
hyödyllisiä kansalaisia
2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen
huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti Iiikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden
hankkimiseen ja hoitamiseen.
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa
– vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
– hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, kerjäyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen
urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja
bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden Iiikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut
henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee
seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-
mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun
ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät
velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen
toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran
kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään
mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin
noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen Iiiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää
lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on Iähetetty
sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
– hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai
– on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-
joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on lähetettävä kirjallisena ilmoituksena jäsenille vähintään 7
päivää ennen kokousta ja julkaistava seuran nettisivulla vähintään 7 päivää ennen kokousta.
Etäosallistuminen
Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on oltava maininta
etäosallistumismahdollisuudesta.

10 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitellään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan Iiittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai
kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä
johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle
kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä
mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen
esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat
on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys
Kokouksen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan
siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan
vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä kannattavia jäseniä lukuun
ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja
kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on
erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen
tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaItainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen
vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilIa.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Vastata seuran taloudesta
5 Pitää jäsenluetteloa
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraava toimintavuotta varten
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
13 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.

15 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun
johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät
oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen Iiikuntakasvatusta edistävään
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen
valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
———–

Syyskokouksen 9.10.2012 lisäys:

Muistamissäännöstö         tarkistus 19.10.2015
Seura muistaa
1. Muistoesineellä tasakymmeniä (60 vuotta ja yli) täyttävää seuran aktiivijäsentä. Muistaminen tapahtuu
vain kerran. Myös muunikäistä jäsentä voidaan muistaa.
2. Erityisellä muistoesineellä ja kunniakirjalla kunniapuheenjohtajaa ja -jäsentä. Arvo on elinikäinen (katso
seuran säännöt 5 ja 8 §).
3. Sopivalla tavalla henkilöä tai yhteisöä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt seuran hyvinvointia.
4. Pienellä muistoesineellä jäsentä, joka on kyseisenä vuonna saavuttanut
a) maailmanmestaruuden,
b) maailmanmestaruusmitalin,
c) Suomenmestaruuden tai useita SM -mitaleita
d) erityisen kunniakkaasti edustanut seuraa.
Vain yksi muistoesine/jäsen/vuosi.
Muistetuista pidetään luetteloa.
Säännöstö astuu voimaan vuonna 2012.

Muistoesineet:
1. Naiset – koru, miehet – kivikello
2. Erikoiskompassi kaiverruksin.
4. a) metallinen koivunlehti (kultainen/kullattu rinta/kaulakoru); b, c ja d) metallinen koivunlehti
(hopeinen/hopeoitu rinta/kaulakoru)

Ski Orienteering Club Asikkala